لیست پروژه‌های OSM Iran

در این موضوع لیست پروژه‌های فنی و غیرفنی که توسط OSM Iran پشتبیانی و یا توسعه داده می‌شوند قرار میگیرد.

  1. OSM Detective
  2. OSMIran_Stats
  3. Note Tool
  4. onosm
  5. iD
  6. OpenStreetMap Iranian Presets
  7. Iranian_Preset
  8. Tasks
1 پسندیده