در رابطه با دسته‌بندی SDATF

Software And Develop Action Task Force

گروهی برای ایجاد اسکریپت‌ها، برنامه‌ها، ابزار‌ها و … و توسعه‌ای آنها که مربوط به OpenStreetMap می‌باشد.

1نوشته به موضوع تازه تبدیل شد: بروزرسانی سایت ID editor ایران