دستورالعمل برای ایجاد موضوع در Surveillance Action Task Force

Surveillance Action Task Force

گروهی برای نظارت و اقدام بر علیه ویرایش‌های مشکوک و خرابکاری‌های سهوی و تعمدی.

لطفا برای ایجاد موضوعات جدید این موارد را رعایت کنید:
۱. پیوند صفحه کاربر مشکوک و یا خراب‌کار را در متن قرار دهید.
۲. شرح کاملی از اتفاق و یا دلیل مشکوک شدنتان.
۳. پیوند بسته تغییر را در متن قرار دهید.
۴. اگر کاربر حساب‌های دیگری دارد، پیوند صفحه کاربر و یا نامش را در متن بنویسید.
۵. هر توضیحی که بنظرتان برای فردی که قرار است پیگیری کند مفید باشد را بنویسید.