در رابطه با دسته‌بندی TATF

Translation Action Task Force

گروهی برای نظارت، اصلاح و ایجاد ترجمه‌های مربوط به OpenStreetMap.