اطلاعات نقشه ایران

در این موضوع سعی میکنم خروجی پرونده‌هایی که ممکنه برای توسعه‌دهندگان به کار بیاد رو بذارم. داده‌هایی مثل مرز کشور، استان‌ها و غیره…
اگر نیازی به داده‌ی خاصی دارید، لطفا در پست درخواست اطلاعات نقشه ایران بیان کنید تا خروجیش رو اینجا قرار بدم.

1 Likes

داده مرز ایران (تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):
admin_level_2

خروجی OSM: Iran-Mrz.osm (11.1 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-Mrz.json (7.0 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Mrz.geojson (4.7 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Mrz.kml (1.1 مگابایت)

1 Likes

داده مرز‌های استان‌های ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

admin_level_4

خروجی OSM: Iran-Province-Mrz.osm (16.3 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-Province-Mrz.geojson (8.1 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Province-Mrz.json (11.1 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Province-Mrz.kml (2.2 مگابایت)

1 Likes

داده مرز‌های شهرستان‌های ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰) :

admin_level_5

خروجی OSM: Iran-Province-Mrz.osm (31.7 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-County-Mrz.json (22.3 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-County-Mrz.geojson (19.1 مگابایت)
خروجی KML: Iran-County-Mrz.kml (5.4 مگابایت)

1 Likes

داده مرز‌های بخش‌های ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

admin_level_6

خروجی OSM: Iran-District-Mrz.osm (41.5 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-District-Mrz.json (27.8 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-District-Mrz.geojson (26.2 مگابایت)
خروجی KML: Iran-District-Mrz.kml (7.6 مگابایت)

1 Likes

داده مرز‌های شهر‌ها/دهستان‌های ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

admin_level_7

خروجی OSM: Iran-City_RuralAgglomeration -Mrz.osm (60.1 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-City_RuralAgglomeration -Mrz.json (40.5 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-City_RuralAgglomeration -Mrz.geojson (40.9 مگابایت)
خروجی KML: Iran-City_RuralAgglomeration -Mrz.kml (12.3 مگابایت)

1 Likes

داده مرز‌های روستاهای ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

admin_level_8

خروجی OSM: Iran-Village-Mrz.osm (2.8 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-Village-Mrz.json (2.2 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Village-Mrz.geojson (1.5 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Village-Mrz.kml (714.6 کیلوبایت)

1 Likes

داده مرز‌های مناطق شهری ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

admin_level_9

خروجی OSM: Iran-Urban_District-Mrz.osm (2.9 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-Urban_District-Mrz.json (2.1 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Urban_District-Mrz.geojson (2.0 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Urban_District-Mrz.kml (688.9 کیلوبایت)

1 Likes

داده مرز‌های نواحی شهری ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):
admin_level_10

خروجی OSM: Iran-Urban_Area-Mrz.osm (796.4 کیلوبایت)
خروجی JSON: Iran-Urban_Area-Mrz.json (564.4 کیلوبایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Urban_Area-Mrz.geojson (528.5 کیلوبایت)
خروجی KML: Iran-Urban_Area-Mrz.kml (246.2 کیلوبایت)

1 Likes

داده مرز‌های محلات شهری ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

admin_level_11

خروجی OSM: Iran-Neighborhood-Mrz.osm (14.2 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-Neighborhood-Mrz.json (11.6 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Neighborhood-Mrz.geojson (17.5 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Neighborhood-Mrz.kml (7.2 مگابایت)

1 Likes

داده شهر‌های ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

Cities_and_Towns

خروجی OSM: Cities_and_Towns.osm (5.9 مگابایت)
خروجی JSON: Cities_and_Towns.json (4.0 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Cities_and_Towns.geojson (3.1 مگابایت)
خروجی KML: Cities_and_Towns.kml (1.8 مگابایت)

داده روستاهای ایران (بروزرسانی ۳۰ مرداد ۱۴۰۰):

Village-Hamlet

خروجی OSM: Iran-Village-Hamlet.osm (24.0 مگابایت)
خروجی JSON: Iran-Village-Hamlet.json (18.1 مگابایت)
خروجی GeoJSON: Iran-Village-Hamlet.geojson (22.3 مگابایت)
خروجی KML: Iran-Village-Hamlet.kml (22.4 مگابایت)