در رابطه با دسته‌بندی گروه‌های کاری

ما در اوپن‌استریت‌مپ ایران، مسائل مختلفی را که مربوط به نقشه می‌شوند را دنبال میکنیم.
این مسائل موارد مختلفی از ترجمه گرفته تا بحث کیفیت داده‌ها را شامل می‌شود. بنابراین برای رسیدگی هر چه بهتر به این دست از مسائل، «گروه‌های کاری» را تشکیل داده‌ایم.

1 Likes